Startsida

Villkor

Som användare av SPAR och av information från SPAR förbinder du dig att följa villkoren för SPAR-tjänster vilket bland annat omfattar

 • att behandla personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning.
  Detta betyder bland annat att:
  • ändamålet/syftet med registret måste vara tydligt beskrivet. Personuppgifter får endast samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål.
  • man inte får behandla uppgifter i strid mot ändamålet, d.v.s. inte för något ändamål som är oförenligt med det för vilket uppgifterna ursprungligen samlades in.
  • den som ansvarar för registret måste ha medgivande från de vars uppgifter man behandlar i sitt register. I vissa undantagsfall behövs inte medgivande från var och en enligt undantagsregler i EU:s dataskyddsförordning.
  • alla ska kunna få ett registerutdrag (artikel 15, tidigare benämnt ”§ 26-utdrag”). 
  • de vars uppgifter behandlas i registret ska kunna spärra så att uppgifterna inte används i marknadsföringssyfte (”reklamspärr”).
  • man måste rätta felaktiga uppgifter.

Innehav av ett utgivningsbevis enligt yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469), YGL, ger rätt att publicera uppgifter, men de grundläggande reglerna enligt EU:s dataskyddsförordning gäller om inte annat framgår av reglerna i YGL.

Innehåll i och förutsättningar för användning av SPAR framgår i rutan för Lagar och regler nedan

De allmänna juridiska grunderna som styr utlämnandet av uppgifter ur SPAR finns beskrivet i avsnittet ”Juridiska grunder för SPAR” i fliken Om SPAR.

Villkor rörande priser och betalning framgår av punkterna i vår prislista.

Ytterligare villkor kan anges i respektive tillstånd för användande av SPAR.

För att använda SPAR- tjänsterna via program till program-kommunikation behövs serverlegitimation. På Expisofts webbplats för elektroniska identiteter finns beskrivet vilken legitimation som ska användas för SPAR.