Startsida

Filer för personnummersättning

I tjänsten Personnummersättning lämnar kunden in en fil som innehåller namn- och adressuppgifter till SPAR. Resultatet är en fil med aviseringsposter (personposter), inklusive personnummer, som kunden hämtar elektroniskt.

Sökningen på för- respektive mellanefternamn sker med fonetisk sökning 1. Sökning sker på såväl aktuella som historiska personuppgifter. Vid sökning på adress görs detta på såväl folkbokföringsadress som särskild postadress.

Infil

Personnummersättningsfrågorna i infilen måste innehålla namn-sökargument (förnamn och efternamn). Övriga adress- och sökparametrar är valfria att kombinera. Antalet frågor per infil är av prestandaskäl begränsat till max 10 000.

För schemaversion 2023.1 är XML-schemat för infiler 2023.1/InfilPersonnummersattning.xsd. Detta schema inkluderar inte identifieringsinformation och liknar därmed det som tidigare kallades manuell fil. Termbeskrivning av elementen finns i menyn under fliken 2023.1/InfilPersonnummersattning.xsd.

För schemaversion 2021.1 är XML-schemat för infiler 2021.1/InfilPersonnummersattning.xsd. Termbeskrivning av elementen finns i menyn under fliken 2021.1/InfilPersonnummersattning.xsd.

I schemaversion 2021.1 går det även att lämna in så kallade manuella filer, vars XML-schema är 2021.1/InfilPersonnummersattningManuell.xsd. Detta schema inkluderar inte identifieringsinformation men är annars identiskt med InfilPersonnummersattning.xsd. Termbeskrivning av elementen finns i menyn under fliken 2021.1/InfilPersonnummersattningManuell.xsd.

Utfil

Utfilen kan bli mycket stor om infilen innehåller många frågor, i synnerhet vid flera träffar per fråga. Räkna med ca 3 kbyte per personfråga, om varje fråga får ett svar. Vi rekommenderar att dela upp infilerna så att varje fil innehåller max 100 000 frågor, om utfilen/utfilerna ska hämtas via kundapplikationens filhämtning. Filtransport har inte denna begränsning.

Antalet träffar på en fråga är begränsat till 100. Vid fler träffar fås inga personposter utan istället ett felmeddelande.

För schemaversion 2023.1 är XML-schemat för utfiler 2023.1/Personnummersattning.xsd. Termbeskrivning av elementen finns i menyn under fliken 2023.1/Personnummersattning.xsd.

För schemaversion 2021.1 är XML-schemat för utfiler 2021.1/Personnummersattning.xsd. Termbeskrivning av elementen finns i menyn under fliken 2021.1/Personnummersattning.xsd.

Undantag

Om ett undantag inträffat returneras ett Undantag istället för PersonnummersattningSvar. Termbeskrivningar för elementen i ett undantag finns i menyn under flikarna 2023.1/Undantag, samt 2021.1/Undantag.


  1. Fonetisk sökning i SPAR innebär i korthet att punkt, kolon, bindestreck och kommatecken tas bort, dubblettbokstäver blir enkelbokstäver och olika bokstavskombinationer hanteras utgående från ”ljudbilder”. Exempelvis kommer ”Philip” att behandlas som ”Filip”.↩︎