Startsida

Behörigheter

Behörighetskategorier används i termbeskrivningarna för att beskriva vilka termer som kan finnas i resultatfil respektive svarsmeddelande i tjänsterna Avisering och Personsökning. Vilken behörighetskategori som kunden har i aktuellt uppdrag anges i en beställningsbekräftelse i dialog med SPAR:s kundtjänst. Vilken behörighet kunden har framgår också av myndighetsbeslutet. De nedan beskrivna behörigheterna är separerade och således ingår ingen av behörigheterna i en annan behörighet.


Innehåll

Grundbehörighet

Termer utan markerade behörighetskategori avser de termer som kan ingå i myndighetsbeslut för alla organisationer avseende uttag av uppgifter i SPAR för tjänsten Avisering enligt kontrolländamålet enligt 3 § 1 p lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret. I grova drag handlar det om uppgifter som namn, person- och samordningsnummer, adress, kön, födelsetid, folkbokföringsort och avregistrering från folkbokföringen.

Relationer – Utökad behörighet – relationer

Utökad behörighet (relationer) avser personuppgifter relaterade till make/maka/partner eller vårdnadshavare. Termer markerade med behörighet Relationer kan ingå i myndighetsbeslut som avser organisationer enligt 8 § förordning (1998:1234) om det statliga personadressregistret.

Organisationer som kan använda denna behörighet är myndigheter, banker, kreditmarknadsföretag, försäkringsföretag, fondbolag, AIF-förvaltare, värdepappersbolag, betalningsinstitut, institut för elektroniska pengar, kreditupplysningsföretag, pensionsstiftelser, inrättningar för detaljhandel med läkemedel som bedrivs med tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel och till sådana företag som på uppdrag av försäkringsföretag eller pensionsstiftelser administrerar försäkringar, pensioner eller liknande utfästelser, och föreningar och stiftelser om uppgifterna behövs i samband med släktforskning.

Medborgarskap – Utökad behörighet – svenskt medborgarskap

Utökad behörighet (svenskt medborgarskap) avser personuppgifter om svenskt medborgarskap. Termer markerade med Medborgarskap kan ingå i myndighetsbeslut som avser organisationer enligt 7 § förordning (1998:1234) om det statliga personadressregistret.

Organisationer som kan använda denna behörighet är Centrala studiestödsnämnden, Bolagsverket, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Tullverket.

Taxering – Utökad behörighet – födelsehemort, inkomst och fastighetsinnehav

Utökad behörighet (födelsehemort, inkomst och fastighetsinnehav) avser personuppgifter om födelsehemort, summan av taxerad förvärvsinkomst och kapital samt uppgifter om fastigheter avseende småhusenheter. Termer markerade med Taxering kan ingå i myndighetsbeslut som avser organisationer enligt 6 § förordning (1998:1234) om det statliga personadressregistret.

Organisationer som kan använda denna behörighet är Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Tullverket.

Sekretess – Utökad behörighet – sekretess

Myndigheter kan, i enlighet med 22 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), ges tillstånd att få ta del av personuppgifter för personer med skyddade personuppgifter, s.k. sekretessmarkering eller personer med skyddad folkbokföring i SPAR. Denna rättighet framgår av tillståndet (myndighetsbeslutet).

Denna behörighet ger i praktiken inga ytterligare uppgifter. De flesta uppgifterna (namn, adress m.m.) för dessa personer har av säkerhetsskäl gallrats i SPAR.

Skyddade personuppgifter – vad aviserar och visar SPAR?

När någon får skyddade personuppgifter efter beslut av folkbokföringen vid Skatteverket aviseras denna uppgift vidare till SPAR. I SPAR tas genast uppgifterna om personens namn och adress bort.

Med skyddade personuppgifter avses här ”skyddad folkbokföring” och/eller ”sekretessmarkering”. SPAR gör lika oavsett vilken skyddsmarkering folkbokföringen aviserar till SPAR.

De uppgifter som behålls i SPAR är bland annat:

 • personnummer
 • uppgiften om att denna person har skyddade personuppgifter
 • datum för när sekretess/skyddad folkbokföring registrerades i SPAR
 • eventuell avregistreringskod (vid Avliden även avlidendatum)
 • eventuellt hänvisningspersonnummer

Via SPAR kan man alltså inte få veta personens namn eller adress.

Vid personsökning gäller följande:

 • Om det i en sökning med personnummer blir träff på en person med skyddade personuppgifter (skyddad folkbokföring och/eller sekretessmarkering) så levereras i resultatet
  • personnumret samt uppgiften att personen har skyddade personuppgifter (skyddad folkbokföring och/eller sekretessmarkering)
  • i förekommande fall uppgift om avregistrering ur SPAR
   • för Avliden även avlidendatum om det är känt
   • för Gammalt nummer även hänvisningspersonnummer
 • I en sökning med namn + adress levereras inga personer med skyddade personuppgifter (skyddad folkbokföring och/eller sekretessmarkering).

Vid ändringsavisering (och bruttoavisering) gäller följande:

 • När en person får skyddade personuppgifter (skyddad folkbokföring och/eller sekretessmarkering) aviseras detta, d.v.s. uppgift om personnummer, sekretessmarkering/skyddad folkbokföring samt datum för sekretess aviseras.
 • Löpande förändringar (adressändringar etc.) medan en person fortfarande har skyddade personuppgifter aviseras inte. Nästa ”ordinarie” avisering är när personens skyddade personuppgifter (skyddad folkbokföring/sekretessmarkering) upphör.
 • När en person som har skyddade personuppgifter (skyddad folkbokföring och/eller sekretessmarkering) avregistreras ur folkbokföringen och SPAR (avlider, utvandrar etc.) aviseras detta från SPAR.
 • Avisering om nytt personnummer vid byte av könstillhörighet innehåller uppgift om hänvisningspersonnummer från det gamla personnumret till det nya personnumret oavsett om skyddade personuppgifter (skyddad folkbokföring och/eller sekretessmarkering) förekommer eller ej.

Vid personnummersättning lämnas inga uppgifter ut om personer som har skyddade personuppgifter.

Ändring av könstillhörighet – vad aviserar och visar SPAR?

När ett personnummer (eller samordningsnummer) ersätts av ett nytt personnummer (eller samordningsnummer) finns en hänvisning mellan det nya och det gamla numret i SPAR under förutsättning att sådan hänvisning finns i folkbokföringen.

Om byte av personnummer beror på ändring av könstillhörighet har SPAR hänvisning endast från det gamla personnumret till det nya. Hänvisning finns inte på den nya personposten (nya personnumret) till det gamla personnumret.