Startsida

Personuppgifter

De uppgifter som får finnas om dig som är folkbokförd, eller har samordningsnummer i kombination med en styrkt identitet eller en identitet som gjorts sannolik, är följande:

 • namn
 • person- eller samordningsnummer
 • födelsetid
 • adress
 • folkbokföringsort och distrikt
 • födelsehemort
 • svenskt medborgarskap
 • make/maka/partner eller vårdnadshavare
 • avregistrering från folkbokföringen på grund av dödsfall eller annan anledning
 • datum för tilldelning av ett samordningsnummer
 • uppgift om personen som har tilldelats samordningsnummer har styrkt sin identitet eller gjort identiteten sannolik 
 • preliminärt datum för vilandeförklaring av samordningsnummer
 • datum för vilandeförklaring av samordningsnummer
 • orsaken till vilandeförklaring av samordningsnummer
 • datum för förnyelse av samordningsnummer
 • datum när personen med samordningsnummer avled
 • summan av fastställd inkomst och inkomst av kapital (dock lägst noll kronor)
 • ägare av småhus- eller lantbruksenhet med småhus på tomtmark samt uppgift om kommun (belägenhet) och slutligen
 • taxeringsvärde för småhusenhet.

Det kan även finnas information om att du begärt spärr mot direktreklam med SPAR som adresskälla.

För att kontrollera vilka personuppgifter som finns om dig i SPAR kan du använda vår e-tjänst för registerutdrag.

Innehållet i SPAR är reglerat i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret. Du kan läsa mer om lagen på Riksdagens webbplats. 

Skyddade personuppgifter

Den som är utsatt för hot kan i vissa fall få skyddade personuppgifter. Det innebär att till exempel personens namn och adress skyddas i folkbokföringsregistret. I vanliga fall är uppgifterna i det svenska folkbokföringsregistret offentliga.

När någon får skyddade personuppgifter (sekretessmarkering eller skyddad folkbokföring), efter beslut av folkbokföringen vid Skatteverket, aviseras denna uppgift vidare till SPAR. I SPAR tas uppgifterna om personens namn och adress bort. De enda uppgifter som behålls i SPAR är personnumret och uppgiften om att denna person har skyddade personuppgifter ("sekretessmarkering"). Företag som har tillgång till SPAR får genom sökning på personnummer endast uppgift om att personen har en sekretessmarkering samt om personen har avlidit eller bytt personnummer. 

Det finns tre typer av skyddade personuppgifter eller skyddad identitet som man också brukar säga:

 • sekretessmarkering som är den lägre graden av skyddade personuppgifter
 • skyddad folkbokföring som är ett starkare skydd än sekretessmarkering. 
 • fingerade personuppgifter som innebär att du får nytt namn och personnummer.

Sekretessmarkering och skyddad folkbokföring ansöker man om hos Skatteverket. Fingerade personuppgifter ansöker man om hos Polisen.

Ändring av personnummer

När ett personnummer eller samordningsnummer ersätts av ett nytt personnummer eller samordningsnummer finns en hänvisning mellan det nya och det gamla numret i SPAR under förutsättning att sådan hänvisning finns i folkbokföringen.

Om byte av personnummer beror på ändring av könstillhörighet har SPAR hänvisning endast från det gamla personnumret till det nya. Hänvisning finns inte på den nya personposten (nya personnumret) till det gamla personnumret.

Behandling av personuppgifter i e-post och formulär

Skatteverket behandlar personuppgifter i formulär och mejl för att kunna stötta dig som privatperson eller företagare. De personuppgifter du lämnar kommer att behandlas av handläggare inom myndigheten för att besvara din fråga eller hantera ditt ärende. Den rättsliga grunden för att behandla dessa personuppgifter är att utföra uppgifter av allmänt intresse och myndighetsutövning.

Information du lämnar till myndigheten är allmänna handlingar. Det innebär att de kan vara offentliga och kan komma att lämnas ut om någon begär det.

Handlingar som rör allmänna frågor och begäran om direktreklamspärr sparas som längst i 1 år efter utgången av de kalenderår då ärendena avslutades.

Riksarkivet har beslutat att ärenden gällande tillgång till SPAR (ansökningar) för kontrolländamålet ska sparas som längst i 3 år efter utgången av de kalenderår då besluten i ärendena upphörde att gälla. Ansökningar om urval ska däremot bevaras.

Dataskyddsombud

Dataskyddsombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen följs inom Skatteverket genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser. Har du frågor om hur Skatteverket behandlar dina personuppgifter eller frågor om dina rättigheter som registrerad kan du kontakta Skatteverkets dataskyddsombud. Skatteverkets dataskyddsombud når du via epost dataskyddsombud@skatteverket.se.

Byta förnamn eller ändra tilltalsnamn

Skatteverket har en e-tjänst där man själv kan anmäla att man vill byta förnamn eller ändra tilltalsnamn. Tjänsten fungerar bara för personer som är 18 år eller äldre.

Du kan ansöka om följande ändringar:

 • lägga till eller ta bort förnamn
 • ändra stavning på förnamn
 • ändra ordningsföljd mellan dina förnamn
 • ändra ditt tilltalsnamn

När uppgifterna ändrats i folkbokföringen uppdateras SPAR dagen därpå. Sedan kommer företag och organisationer som uppdaterar sina register via SPAR också att få dessa nya uppgifter.