Startsida

Personnummersattning.xsd

Här beskrivs XML-elementen som inkluderas i schemat Personnummersattning.xsd vilket används av den utfil som produceras av tjänsten Personnummersättning.

Termbeskrivning av XML-element

IdentifieringsinformationFil

Förekommer en gång i utfilen. Termbeskrivningar av dessa element finns i menyn under fliken Identifieringsinformation - Utfil.

PersonnummersattningPoster: PersonnummersattningPost

Sekvens med svarsposter enligt nedan. Innehåller en PersonnummersattningFraga och noll eller flera PersonnummersattningSvar, eller Undantag om ett undantag inträffat. Information om undantag finns i menyn under fliken Undantag.

PersonnummersattningFraga

Den fråga som ställdes returneras även i svaret. Termbeskrivningar av dessa element finns i menyn under fliken InfilPersonnummersattning.xsd.

PersonnummersattningSvar

Sekvens med aviseringsposter. Endast de poster där SPAR har data och som kundens behörighetskategori tillåter finns med i svaret. Termbeskrivningar av elementen i en aviseringspost finns i menyn under fliken AviseringPost. Observera att elementet Fastighet och dess nästlade element inte förekommer i aviseringsposter för ett personnummersattningsvar.