Startsida

XML-scheman

Alla filer som produceras av SPAR:s tjänster baseras på XML. Även filer som lämnas till SPAR kan vara av typen XML. SPAR:s tjänster har olika versioner och varje tjänst och dess version definieras av ett XML-schema (XML 1.0). Av XML-schemat framgår hur XML-filen byggs upp till struktur och innehåll. Senaste version av SPAR:s tjänster är 2021.1 och är beskriven i undermenyn till denna flik. Mer information om äldre versioner finns under rubriken Äldre XML-scheman.

Schemana (XSD-filer) finns att hämta på SPAR:s sida för XML-dokument.

Äldre XML-scheman

Vid utveckling av SPAR-tjänsterna, uppstår behov att göra förändringar i XML-scheman. Befintliga XML-scheman ändras dock inte, utan nya versioner skapas.

SPAR-tjänster med XML-version 20160213, 20170225 och 2019.1 upphör 2023-01-01. Aktuell XML-version 2021.1.

Vad som förändrats vid de olika schemauppdateringarna finns beskrivet under fliken Ändringsbeskrivning.

Mer information och länkar till gränssnittsmanualer för äldre scheman finns i menyn under fliken Äldre scheman.