Startsida

Om SPAR

Statens personadressregister, SPAR, är ett offentligt register som omfattar alla personer som är folkbokförda i Sverige, både svenska och utländska medborgare. I registret ingår även personer som erhållit samordningsnummer och vars identitet antingen är styrkt eller gjorts sannolik. Uppgifterna i SPAR uppdateras varje dygn med uppgifter från folkbokföringsregistret. Syftet med SPAR är att lämna ut uppgifter elektroniskt under förutsättning att mottagaren uppfyller vissa villkor.

SPAR har funnits sedan slutet av 1970-talet. Skatteverket är huvudman och personuppgiftsansvarig för SPAR sedan 1 januari 2009. Skatteverket har formulerat sitt uppdrag kring SPAR så här:

Skatteverket ska hålla ett register (SPAR) och elektroniskt lämna ut personuppgifter på ett effektivt sätt, till låg kostnad för användarna samtidigt som den enskildes integritet värnas.

SPAR finansieras uteslutande via försäljningsintäkter som på sikt ska motsvara verksamhetens självkostnad.

Uppgifter i SPAR lämnas ut elektroniskt efter beslut av Skatteverket. De tjänster som tillhandahålls anges under fliken ”Våra tjänster”. I SPAR:s två ansökningsblanketter finns översiktliga beskrivningar av tjänsterna.

Reglerna som styr verksamheten i SPAR finns i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret, förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret och i EU:s dataskyddsförordning. Övriga regler som styr verksamheten i SPAR finns bland annat i lagar och regler som länkas nedan.

Syftet med SPAR framgår av ändamålen som anges i 3 § SparL. Personuppgifter får lämnas ut (behandlas) om mottagaren ska använda uppgifterna för att

  1. Aktualisera, komplettera och kontrollera personuppgifter (kontrolländamålet).
  2. Ta ut uppgifter om namn och adress genom urvalsdragning för direktreklam, opinionsbildning eller samhällsinformation eller annan därmed jämförlig verksamhet (urvalsändamålet).

Kontrolländamålet ger företag, föreningar, myndigheter etc. möjlighet att uppdatera (aktualisera) sina register, vanligtvis kund- eller medlemsregister, via SPAR. Det finns även en online-tjänst som ger möjlighet att kontrollera personuppgifter.

Urvalsändamålet ger företag, föreningar, myndigheter etc. möjlighet att få adressuppgifter från SPAR för att skicka reklam, enkäter, information eller liknande. I dessa fall görs sökningen i SPAR med olika parametrar som exempelvis ålder, kön och postort men det är endast uppgift om namn och adress som lämnas ut till mottagaren.

För den som begärt spärr mot direktreklam lämnas inga uppgifter ut för ändamålet direktadresserad reklam men däremot för övriga ändamål, exempelvis forskning och opinionsbildning.

Uppgifter om namn och adress lämnas aldrig ut för personer som har så kallade skyddade personuppgifter.