Startsida

Om SPAR

Statens personadressregister, SPAR, är ett offentligt register som omfattar alla personer som är folkbokförda i Sverige, både svenska och utländska medborgare. I registret ingår även personer som erhållit samordningsnummer och vars identitet antingen är styrkt eller gjorts sannolik. Uppgifterna i SPAR uppdateras varje dygn med uppgifter från folkbokföringsregistret. Syftet med SPAR är att lämna ut uppgifter elektroniskt under förutsättning att mottagaren uppfyller vissa villkor.

SPAR har funnits sedan slutet av 1970-talet. Sedan mitten av 1980-talet har drift och stor del av marknadsföringen av SPAR skötts av ett externt företag. Huvudman och personuppgiftsansvarig var myndigheten Sparregisternämnden.

Skatteverket är huvudman och personuppgiftsansvarig för SPAR sedan 1 januari 2009.

Skatteverket har formulerat sitt uppdrag kring SPAR så här:

Skatteverket ska hålla ett register (SPAR) och elektroniskt lämna ut personuppgifter på ett effektivt sätt, till låg kostnad för användarna samtidigt som den enskildes integritet värnas.

SPAR finansieras uteslutande via försäljningsintäkter som på sikt ska motsvara verksamhetens självkostnad.

Ett nytt tekniskt system för SPAR har tagits fram av Skatteverket. SPAR-tjänsterna har successivt driftsatts från hösten 2011 fram till våren 2013. Det tidigare tekniska systemet avvecklades och stängdes våren 2013. Drift och förvaltning av SPAR har upphandlats och sköts idag av Tieto Sweden AB som även bemannar SPAR:s kundtjänst.

Regler som styr verksamheten i SPAR finns bland annat i

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG, (EU:s dataskyddsförordning),
  • lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning,
  • lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret (SparL),
  • förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret (SparF),
  • förordningen (2017:154) med instruktion för Skatteverket, samt
  • Skatteverkets föreskrifter om utlämnande av uppgifter ur SPAR (SKVFS 2021:1 samt SKVFS 2011:06 och SKVFS 2012:06). 

Syftet med SPAR framgår av ändamålen som anges i 3 § SparL. Personuppgifter får lämnas ut (behandlas) om mottagaren ska använda uppgifterna för att

  1. aktualisera, komplettera och kontrollera personuppgifter (kontrolländamålet),
  2. ta ut uppgifter om namn och adress genom urvalsdragning för direktreklam, opinionsbildning eller samhällsinformation eller annan därmed jämförlig verksamhet (urvalsändamålet).

Uppgifter i SPAR lämnas ut elektroniskt efter beslut av Skatteverket. De tjänster som tillhandahålls anges under fliken ”Våra tjänster”. I SPAR:s två ansökningsblanketter finns översiktliga beskrivningar av tjänsterna.