Startsida

Avisering.xsd

Här beskrivs XML-elementen som inkluderas i schemat Avisering.xsd vilket används av den utfil som produceras av SPAR:s aviseringstjänster.

Termbeskrivning av XML-element

IdentifieringsinformationFil

Förekommer en gång i utfilen. Termbeskrivningar av dessa element finns i menyn under fliken Identifieringsinformation - Utfil.

Aviseringsunderlag

Förekommer en gång i utfilen

Kundinfil

Namn
Förklaring Kundens namn på den lämnade XML-infilen.
Format Sträng.
Inlast
Förklaring Tidpunkten då kundens infil blev inläst.
Format Datum och tid. (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.nnn)

Folkbokforingsfil

Inlast
Förklaring Tidpunkten då SPAR senast uppdaterades från Folkbokföringen.
Format Datum och tid. (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.nnn)

AviseringPoster: AviseringPost

Sekvens med personuppgifter. Termbeskrivningar av dessa element finns i menyn under fliken AviseringPost.