Startsida

Tillgänglighetsredogörelse

Skatteverket SPAR redovisar på övergripande nivå hur den digitala tillgängligheten på vår webbplats https://www.statenspersonadressregister.se och i våra digitala tjänster, samt arbetssätt för att förbättra och åtgärda där det finns brister.

Skatteverket SPAR strävar efter att vår webbplats och våra digitala tjänster ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av så många användargrupper som möjligt, oavsett funktionsvariationer och tekniska hjälpmedel. Vi arbetar ständigt med att förbättra tillgängligheten för att leva upp till de krav som ställs.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen eller hittar brister i webbplatsens tillgänglighet?

Kontakta oss gärna om du hittar brister som hindrar dig från att ta del av vår digitala service. Det är viktig information som vi använder i vårt tillgänglighetsarbete för att förbättra för dig som användare.

Kontakta oss med dina synpunkter eller om du vill rapportera brister

Kontakta tillsynsmyndigheten DIGG

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), som ansvarar för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på grund av de brister som beskrivs nedan.

Det här vill vi förbättra på vår webbplats

Tills vidare redovisar vi det som kan förbättras på ett övergripande plan för respektive digital tjänst eller kanal, oavsett om den är nyutvecklad eller av äldre karaktär. 

Vi är medvetna om att vi inte uppfyller alla kriterier för tillgänglighet enligt standarden WCAG 2.1 nivå AA på webbplatsen, inklusive våra digitala tjänster, inom nedanstående områden men vi arbetar kontinuerligt för att förbättra för alla användare, kunder och besökare.

SPAR:s webbplats

Teknik

 • Webbstandarder och kod som inte validerar.
 • Interaktionselement som inte går att nå via tangentbordsnavigering.
 • Funktion för att få hela gränssnittet uppläst.

Pedagogik

 • En omfattande navigationsstruktur.
 • Inkonsekvent struktur och utformning.

Språk

 • En del texter kan upplevas som långa och omfattande
 • Länktexter och länkbeskrivningar som inte är överskådligt utformade

SPAR:s e-tjänst

Teknik

 • Webbstandarder och kod som inte validerar.
 • Interaktionselement som inte går att nå via tangentbordsnavigering.
 • Funktion för att få hela gränssnittet uppläst.
 • Konstruktion av formulär (exempelvis att fältetiketter inte är klickbara).
 • Vissa pdf-filer går inte att öppna (gäller Google Chrome).

Pedagogik

 • Bristande kontraster mellan text och bakgrund.
 • Klickytor som inte är tillräckligt stora.

Språk

 • Länktexter och länkbeskrivningar som inte är överskådligt utformade
 • Inkonsekvent format på datum och sifferformat.

SPAR:s kundgränssnitt

Teknik

 • Webbstandarder och kod som inte validerar.
 • Interaktionselement som inte går att nå via tangentbordsnavigering.
 • Funktion för att få hela gränssnittet uppläst.
 • Konstruktionen av formulär (exempelvis att fältetiketter inte är klickbara).

Pedagogik

 • Överlag en inkonsekvent visuell design med olika formspråk.
 • Bristande kontraster mellan text och bakgrund.
 • En omfattande navigationsstruktur.
 • Otydlig visuell hierarki (försvårar att ta till sig och uppfatta innehåll och funktion).
 • Klickytor som inte är tillräckligt stora.
 • Inkonsekvent struktur och utformning.

Språk

 • En del texter kan upplevas som långa och omfattande
 • Länktexter och länkbeskrivningar som inte är överskådligt utformade
 • Brutna länkar.
 • Inkonsekvent format på datum och sifferformat.

Hur åtgärdar SPAR bristerna?

Skatteverket SPAR arbetar löpande med tillgänglighet i vår digitala utveckling på följande sätt:

 • mer formaliserade rutiner och arbetssätt
 • central kravställning för WCAG
 • checklistor och stöd som underlättar för dagligt arbete och utvecklingsinitiativ

Genom mer formaliserade rutiner och arbetssätt ökar vi vår kundcentrerade utveckling med fokus på användarupplevelse och tillgänglighet. Målet är att nå en sammanhängande och tillgänglig kundupplevelse för alla Skatteverket SPAR:s kunder.

Hur vi testat webbplatsen

Extern part, Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har gjort en oberoende granskning av https://www.statenspersonadressregister.se

Senaste bedömningen gjordes 2022-03-14

Redogörelsen uppdaterades senast den 2022-10-13