Startsida

2021.1

Nyheter i XML-schema version 2021.1 och förändringar jämfört med tidigare versioner

Innehåll

Nya XML-scheman 2021.1 för samtliga SPAR:s tjänster

I samband med att scheman för att visa nya termer för samordningsnummer har skapats har det även gjorts en del strukturella förändringar och namnändringar.

Den största förändringen berör dock hur adresser aviseras från SPAR. För att gå från ett äldre schema till nya 2021.1 behöver detta särskilt tas i beaktande.

Nedan beskrivs de största förändringarna, följt av ändringar per tjänst. Samtliga förändringar beskrivs för aviseringstjänsterna. För övriga tjänster gäller samma ändringar när så är aktuellt.

Alla tidigare XML-scheman (versioner 20160213, 20170225 och 2019.1) kommer vara oförändrade.

För mer detaljerad information och termbeskrivning se Termbeskrivning XML-schema 2021.1

Adresser

I XML-schema 2021.1 kommer adresser aviseras och visas utifrån deras juridiska benämning. Tidigare har adresser visats så som de aviseras från folkbokföringen till SPAR. I SPAR har nu en omfattande adressrefaktorering gjorts, för att visa adresser på nytt sätt.

För att underlätta eventuell migrering av adresser har en person flaggats med om den har ett person-, samordnings- eller immunitetsnummer. Läs mer om PersonId - Typ

Begreppet kontaktadress är nytt i SPAR och används för person med samordningsnummer. Denna har tidigare aviserats som SarskildPostadress (om adressen är i Sverige) eller Utlandsadress (om adressen är i utlandet) men kommer i 2021.1 aviseras som Kontaktadress med sub-element SvenskAdress eller InternationellAdress.

Adress till person med särskild postadress har tidigare aviserats som SarskildPostadress (om adressen är i Sverige) eller Utlandsadress (om adressen är i utlandet). I 2021.1 kommer adressen aviseras som SarskildPostadress med sub-element SvenskAdress eller InternationellAdress.

Det som i tidigare versioner har aviserats som Folkbokforingsadress kommer nu aviseras i Folkbokforing, där Folkbokforingsdatum, Hemvist och koder för län, kommun och distrikt återfinns, samt Folkbokforingsadress med sub-element SvenskAdress.

Adress till utvandrad person (f d folkbokförd) har tidigare aviserats som Utlandsadress och kommer i 2021.1 aviseras som Utlandsadress med sub-element InternationellAdress. Detta gäller även om adressen är i Sverige eftersom SPAR inte får tillräckligt med data från folkbokföringen för att hantera adressen som en svensk adress. Det är endast för utvandrade personer som Utlandsadress kommer användas.

Det nya elementet SvenskAdress kommer innehålla de adresselement som i version 2019.1 återfinns i SarskildPostadress. D v s CareOf, Utdelningsadress1, Utdelningsadress2, PostNr och Postort.

Det nya elementet InternationellAdress kommer innehålla de adresselement som i version 2019.1 återfinns i Utlandsadress. D v s Utdelningsadress1, Utdelningsadress2, Utdelningsadress3 och Land.

En illustration av adressrefaktorering finns att ladda ner under rubriken ‘Relaterade dokument’ längst ner på denna sida.

PersonId - Typ

För att göra det tydligare varför viss information förekommer på en person har ett nytt element tillsammans med IdNummer införts: Typ. Detta anger om personen har ett person-, samordnings- eller immunitetsnummer:

 • PERSONNUMMER: Ett personnummer kan endast en folkbokförd eller tidigare folkbokförd person ha. Endast denna kan ha t.ex. folkbokföring och folkbokföringsadress. Personen kan även ha en särskild postadress eller, om avregistrerad som utvandrad, en utlandsadress.

 • SAMORDNINGSNUMMER: Ett samordningsnummer har +60 på dagsiffran. Personen har en kontaktadress och uppgifter såsom tilldelningsdatum och preliminärt vilandeförklaringsdatum. Flera hänvisningspersonnummer kan förekomma.

 • IMMUNITETSNUMMER: Ett immunitetsnummer ser ut som ett personnummer, men personen saknar folkbokföring och folkbokföringsadress. Adressen aviseras som särskild postadress.

Exempel:

<PersonId>
  <IdNummer>191212121212</IdNummer>
  <Typ>PERSONNUMMER</Typ>
</PersonId>

ersätter

<PersonId>
  <FysiskPersonId>191212121212</FysiskPersonId>
</PersonId>

Hänvisningspersonnummer

Tidigare har en person endast kunnat ha ett hänvisningsnummer. Detta har varit antingen HanvisningspersonnummerTill (hänvisning till ett nytt nummer) eller HanvisningspersonnummerFran (hänvisning från ett gammalt nummer).

En person med personnummer kan fortsatt bara ha ett hänvisningspersonnummer. Elementet Hanvisning kan endast förekomma en gång och Typ innehåller då om numret är till eller från. Om Typ är ”Till” är personen avregistrerad med gammalt nummer och hänvisningen är till ett nytt nummer. Om Typ är ”Fran” saknar personen avregistrering eller har annan avregistreringsorsak än gammalt nummer. Det senare skiljer sig från tidigare versioner, där hänvisningspersonnummer från endast har förekommit på person som saknar avregistrering.

För person med samordningsnummer kan elementet Hanvisning förekomma flera gånger eftersom flera hänvisningar kan finnas. Hur dessa inbördes hänger samman går inte alltid att säga med säkerhet, därför kommer Typ inte alltid visas. Undantaget är om personen är vilandeförklarad och endast har ett (1) hänvisningsnummer. I dessa fall kommer elementet en gång och Typ innehåller ”Till”. Personen har då även SnStatus ”Stangd”.

Avregistreringsdatum

Tidigare har Avregistreringsdatum (i schema 20160213 och 20170225) och Avlidendatum (schema 2019.1) bara förekommit för avlidna personer, men en lagändring har gjort det möjligt i SPAR att visa datum för samtliga avregistreringsorsaker. Schema 2021.1 kommer innehålla både avregistreringsdatum och avlidendatum. Avlidendatum används när en person är avregistrerad som avliden och är det datum då personen faktiskt avled. Observera att Avlidendatum kan vara ofullständigt om man inte kunnat fastställa det exakta datumet. Avregistreringsdatum används vid övriga avregistreringsorsaker och är det datum då personen blev avregistrerad hos folkbokföringen. Datumen kommer inte förekomma samtidigt.

Nya scheman 2021.1 för infiler med personnummer

Ändrade element, jämfört med version 2019.1:

 • SPARInfilIdNummer (ersätter SPARInfilPersonNr)
 • InfilIdNummerPoster (ersätter PersonNrPoster)
 • InfilIdNummer ersätter PersonId/FysiskPersonId. Attributet nulage har värdena “JA”/“NEJ” istället för “J”/“N”, enligt:
 <InfilIdNummer nulage="JA">191212121212</InfilIdNummer>
 <InfilIdNummer nulage="NEJ">191212121212</InfilIdNummer>

ersätter

<PersonId nulage="J">
 <FysiskPersonId>191212121212</FysiskPersonId>
</PersonId>
<PersonId nulage="N">
 <FysiskPersonId>191212121212</FysiskPersonId>
</PersonId>

Navigera till XML-scheman för InfilIdNummer 2021.1 för att se filerna i sin helhet.

Nya scheman 2021.1 för infiler för personnummersättning

Ändrade element, jämfört med version 20170225:

 • Fodelsedatum (ersätter Fodelsetid)

Navigera till XML-scheman för infiler personnummersättning 2021.1 för att se filerna i sin helhet.

Nya scheman 2021.1 för Aviseringstjänsterna

Nya XML-scheman 2021.1 kommer finnas tillgängliga för aviseringstjänsterna Ändringsavisering, Bruttoavisering, Nulägesavisering samt Nulägesavisering utan infil.

Nya element, jämfört med version 2019.1:

 • SnStatus
 • SnTilldelningsdatum
 • SnPreliminartVilandeforklaringsdatum
 • SnFornyelsedatum
 • SnVilandeorsak
 • SnVilandeforklaringsdatum
 • SnAvlidendatum
 • Kontaktadress (adress till person med samordningsnummer)
 • Folkbokforing. Lyfts ut från Folkbokforingsadress och blir ett eget element med datumintervall.
 • Namn. Lyfts ut från Persondetaljer och blir ett eget element med datumintervall.
 • Avregistreringsdatum (kan förekomma för samtliga avregistreringsorsaker utom avliden, där Avlidendatum fortsätter användas).

Element med prefix ”Sn” ovan införs för personer med samordningsnummer.

Ändrade element, jämfört med version 2019.1:

 • Folkbokforingsadress. Kommer ha nytt sub-element för SvenskAdress och kommer inte längre omfatta folkbokföring.
 • SarskildPostadress. Kommer ha nya sub-element för SvenskAdress och InternationellAdress.
 • Utlandsadress. Kommer ha nytt sub-element för InternationellAdress.
 • Persondetaljer. Fodelsedatum ersätter Fodelsetid. Alla namnelement flyttas till eget element Namn.
 • Hanvisning (ersätter HanvisningspersonnummerFran och HanvisningspersonnummerTill). Kommer innehålla IdNummer och Typ, där typ kan vara Till eller Fran.
 • PersonId i utfilen kommer inte längre innehålla sub-element FysiskPersonId, utan har istället IdNummer och Typ. Det senare beskriver om numret är ett PERSONNUMMER, SAMORDNINGSNUMMER eller IMMUNITETSNUMMER.
 • SekretessDatum (ersätter SekretessAndringsdatum)
 • SkyddadFolkbokforingDatum (ersätter SkyddadFolkbokforingAndringsdatum)
 • Hemvist (ersätter FolkbokforingsKod). Kan innehålla Skriven på adressen, På kommunen skriven eller Utan känt hemvist.
 • AviseringPoster (ersätter AviseringsPoster)
 • AviseringPost (ersätter AviseringsPost)
 • IdentifieringsinformationFil (ersätter IdentifieringsInformationFil)
 • UppdragId (ersätter UppdragsId)
 • Relationstyp innehöll tidigare M eller V, kommer nu innehålla MAKE/MAKA/REGISTRERAD PARTNER eller VÅRDNADSHAVARE.
 • Element med värden som har kunnat vara J eller N kommer nu vara JA eller NEJ.

Borttagna element, jämfört med version 2019.1:

 • FolkbokfordForsamlingKod (fanns tidigare i Folkbokforingsadress).

Navigera till XML-scheman för avisering 2021.1 för att se filerna i sin helhet.

Nya scheman 2021.1 för Urval

Strukturella ändringar jämfört med version 20160213:

 • Unika namespace för olika schemaversioner och ingående delars versioner. Är mer korrekt XML och hanteras bättre av utvecklarverktyg.
 • Relativa pather till namespace locations. Gör det enklare att referera till schemafiler.

Navigera till XML-scheman för urval 2021.1 för att se filerna i sin helhet.

Nya scheman 2021.1 för Utlämnande av reklamspärr

Strukturella ändringar jämfört med version 20160213:

 • Unika namespace för olika schemaversioner och ingående delars versioner. Är mer korrekt XML och hanteras bättre av utvecklarverktyg.
 • Relativa pather till namespace locations. Gör det enklare att referera till schemafiler.

Ändrade element, jämfört med version 20160213:

 • IdNummer med förenklad struktur ersätter PersonId/FysiskPersonId, enligt:

  <IdNummer>191212121212</IdNummer>

  ersätter

  <PersonId>
    <FysiskPersonId>191212121212</FysiskPersonId>
  </PersonId>
 • Reklamsparr (ersätter Direktreklamsparr)

 • ReklamsparrDatum (ersätter DirekreklamsparrDatum)

 • Element med värden som har kunnat vara J eller N kommer nu vara JA eller NEJ.

Navigera till XML-scheman för reklamsparravisering 2021.1 för att se filerna i sin helhet.

Nya scheman 2021.1 för Personnummersättning

Det är för Personnummersättning samma nyheter som för aviseringstjänsterna, samt nedan ändringar.

Strukturella ändringar jämfört med version 20170225:

 • Unika namespace för olika schemaversioner och ingående delars versioner. Är mer korrekt XML och hanteras bättre av utvecklarverktyg.
 • Relativa pather till namespace locations. Gör det enklare att referera till schemafiler.

Ändrade element, jämfört med version 20170225:

 • PersonnummersattningPoster (ersätter PersonnummersattningSvarsposter)
 • PersonnummersattningPost (ersätter PersonnummersattningSvarspost)
 • MaxAntalSvarsposter(ersätter MaxAntalSvarsPoster)

Navigera till XML-scheman för personnummersättning 2021.1 för att se filerna i sin helhet.

Nytt för Personsökning program-program 2021.1

Det är för Personsökning samma nyheter som för aviseringstjänsterna, samt nedan ändringar.

Ändrade element, jämfört med version 2019.1:

 • I PersonsokningFraga ersätter elementet IdNummer med förenklad struktur elementen PersonId/FysiskPersonId, enligt:

  <IdNummer>191212121212</IdNummer>

  ersätter

  <PersonId>
    <FysiskPersonId>191212121212</FysiskPersonId>
  </PersonId>
 • I elementet PersonsokningSvar tillkommer elementet UUID. Detta kommer innehålla en unik kod för varje enskild personsökningsfråga.

 • Fodelsedatum (ersätter Fodelsetid)

 • FodelsedatumFrom (ersätter FodelsetidFrom)

 • FodelsedatumTom (ersätter FodelsetidTom)

 • MaxAntalSvarsposter(ersätter MaxAntalSvarsPoster)

 • PersonsokningSvarspost (ersätter PersonsokningSvarsPost)

 • Identifieringsinformation (ersätter IdentifieringsInformation)

Navigera till XML-scheman för personsök 2021.1 för att se filerna i sin helhet.