Startsida

2023.1

Nyheter för XML-schema version 2023.1 i jämförelse med version 2021.1

Nya scheman har skapats för att visa nya termer för samordningsnummer samt ny information om utvandrade. Det tillkommer även ny information för personer med immunitetsnummer.

I huvudsak innebär detta att:

 • för personer med samordningsnummer kommer identitetsnivå med tillhörande datum att visas, för mer information se Nya regler om samordningsnummer från 1 september 2023.

 • för utvandrade personer kommer återinläsningsdatum och/eller förlängningsdatum att visas, för mer information se Utvandrad?.

 • för personer med immunitetsnummer tillkommer de nya vilandeorsakerna Ersatt (vilket indikerar att hänvisning finns), samt Felaktigt registrerat. För personer med samordningsnummer finns sedan tidigare vilandeorsak Avliden, denna kommer nu även visas för personer med immunitetsnummer i förekommande fall. Tidigare har vilandeorsaker använts uteslutande för personer med samordningsnummer.

Tidigare XML-scheman (version 2021.1) kommer vara oförändrade.

För mer detaljerad information och termbeskrivning se Termbeskrivning XML-schema 2023.1.

Nya scheman 2023.1 för infiler med idnummer

Tidigare fanns InfilIdNummer.xsd och InfilIdNummerManuell.xsd. Numera används endast en förenklad InfilIdNummer.xsd, med följande förändringar:

 • Elementet IdentifieringsinformationFil har tagits bort.
 • Elementet InfilIdNummerPoster har tagits bort.

InfilIdNummerManuell.xsd har tagits bort.

Navigera till XML-scheman för InfilIdNummer 2023.1 för att se filerna i sin helhet.

Nya scheman 2023.1 för infiler för personnummersättning

Tidigare fanns InfilPersonnummersattning.xsd och InfilPersonnummersattningManuell.xsd. Numera används endast en förenklad InfilPersonnummersattning.xsd, med följande förändringar:

 • Elementet IdentifieringsinformationFil har tagits bort.
 • Elementet PersonnummersattningFragor har tagits bort.

InfilPersonnummersattningManuell.xsd har tagits bort.

Navigera till XML-scheman för infiler personnummersättning 2023.1 för att se filerna i sin helhet.

Nya scheman 2023.1 för Aviseringstjänsterna

Nya XML-scheman 2023.1 finns tillgängliga för aviseringstjänsterna Ändringsavisering, Bruttoavisering, Nulägesavisering samt Nulägesavisering utan infil.

Nya XML-element:

 • SnIdentitetsniva (för samordningsnummer)
 • SnIdentitetsnivaDatum (för samordningsnummer)
 • Aterinlasningsdatum (för utvandrad person)
 • Forlangningsdatum (för utvandrad person)

Ändrade XML-element:

 • Elementet PersonId/Typ består nu av en enum med värdena PERSONNUMMER, SAMORDNINGSNUMMER, IMMUNITETSNUMMER.

Navigera till XML-scheman för avisering 2023.1 för att se filerna i sin helhet.

Nya scheman 2023.1 för Personnummersättning

Det är för Personnummersättning samma nyheter som för aviseringstjänsterna.

Navigera till XML-scheman för personnummersättning 2023.1 för att se filerna i sin helhet.

Nytt för Personsökning program-program 2023.1

WSDL för Personsök pgm-pgm nås via tjänsten (på samma sätt som Personsök pgm-pgm version 2021.1), genom att anropa med URL-parameter wsdl. WSDL refererar i sin tur till schemakomponenter på xml-schemaservern.

Det är för Personsökning samma nyheter som för aviseringstjänsterna enligt ovan.

Navigera till XML-scheman för personsök 2023.1 för att se filerna i sin helhet.

Filtransport v2 stöds inte

Filtransport v3 tillåter samma förenklade filer som kan lämnas via Kundapplikationen. Filtransport v2 klarar inte detta och därför krävs Filtransport v3 för 2023.1-filer.