Startsida

Urval

Syftet med tjänsten är att ge aktörer på marknaden möjlighet att från SPAR få namn och adressuppgifter att användas vid direktreklam, marknadsundersökning, opinionsbildning, samhällsinformation, forskning eller liknande. Tjänsten medger att kunden kan lämna in en fil med personnummer för personer som ska exkluderas från ett begärt urval.

Urval kan göras utifrån:

 • Kön
 • Ålder
 • Geografi
 • Inkomstintervall
 • Fastighet
 • Relationsperson, make/maka/partner eller har vårdnadshavare
 • Antalsbegränsning/slumpmässigt urval

Dessutom finns ett antal fördefinierade specialrutiner:

 • Jubilar: fyller år under en viss tidsperiod
 • Avliden: personer som avlidit under en viss tidsperiod och som vid dödsfallet fyllt minst 16 år.
 • Flyttat: inflyttad/utflyttad i visst område under en viss tidsperiod
 • Barnrutin: barn födda under en viss tidsperiod

Generellt bestäms ett urval genom följande steg.

 1. Urvalspersonen söks ut med de urvalsparametrar som är satta för urvalet, kan vara geografi, ålder etc
 2. Vem som ska adresseras fastställs, urvalspersonen själv eller relationsperson som maka/make eller vårdnadshavare
 3. Det bestäms om adresseringen ska ske med folkbokföringsadress eller med särskild postadress
 4. En exkluderingsfil med personnummer kan förekomma för att undanta vissa personer t.ex. befintliga kunder

Vissa urvalsparametrar har begränsningar i hur de kan anges. Det gäller bland annat inkomstintervaller och hur nära inpå ett dödsfall uppgifter om detta lämnas ut. Uppgifter om barn yngre än åtta veckor och uppgifter om inkomst och fastighetsinnehav för personer under arton år lämnas inte ut.

Om urval görs för barn under 16 år kommer alltid vårdnadshavarens adress att levereras.

När en person med vårdnadshavare avlider bryts relationen "vårdnadshavare" enligt folkbokföringens regler. Personer under 16 år får i SPAR-hänseende anses vara lika skyddsvärda oavsett om de lever eller har avlidit. Konsekvensen blir att avlidna personer under 16 år inte kan erhållas vid ett urval i SPAR.

Tjänsten Urval kan erhållas för uttag vid ett tillfälle eller som prenumeration. Resultatet av tjänsten är en fil med namn och adressuppgifter som kunden hämtar elektroniskt.
Läs mer om vad som ingår i urvalet och möjliga urvalsparametrar under menyvalet Urvalsparametrar.

Urvalsadresser är färskvara

Urvalsadresserna från SPAR är färskvara och får användas i upp till tre månader. Under den perioden är det också tillåtet att utan extra kostnad använda adresserna för upprepade utskick obegränsat antal gånger.
Det är alltid avsändaren som har ansvaret för att adresserna som används är korrekta och aktuella.

Se Skatteverkets föreskrifter om utlämnande av uppgifter ur SPAR (SKVFS 2011:06). Se även branschkod (god sed) hos SWEDMA enligt vilka förekomst av reklamspärr måste kontrolleras minst var tredje månad.

”Adresskälla SPAR” ska anges

Samtliga reklamutskick måste vara försedda med uppgift om adresskälla. Kommer adresserna från SPAR ska man ange ”Adresskälla SPAR”. Om man kompletterar adresserna från SPAR med adresser från eget eller andra register ska den adresskällan anges på dessa utskick (d.v.s inte ”Adresskälla SPAR”).

Vill du ansöka om tillgång till våra urvalstjänster?

För att få tillgång till SPAR:s olika tjänster måste du skicka in en ansökan till oss.