Startsida

Ändringsbeskrivning

Vid utveckling av SPAR-tjänsterna, uppstår behov att göra förändringar i XML-scheman. Befintliga XML-scheman ändras dock inte, utan nya versioner skapas.

Fram till och med schemaversion 20160213 skapades en ny version för alla tjänster. Från och med schemaversion 20170225 skapas däremot nya versioner bara för en delmängd sammanhängande scheman tillhörande ett visst gränssnitt (t.ex. Personsökning pgm-pgm), då det sker förändring i det.

I version 20170225 införs ändringar i in- och utfiler för såväl Aviseringstjänster som Personnummersättning. Det innebär nya scheman för schemagrupperna Avisering, Infilpersonnummer och Personnummersättning.

Scheman för tjänsterna Urval, Personsökning och Reklamspärravisering är oförändrade, och senaste version för dessa är fortfarande 20160213.

I version 2021.1 införs ändringar i infiler, utfiler och scheman för alla SPAR:s tjänster. Det innebär nya scheman för samtliga schemagrupper.