Startsida

Personsök

Tjänsten Personsökning via pgm-pgm erbjuder direktåtkomst till SPAR för att aktualisera, komplettera och kontrollera personuppgifter. Tjänsten består av två delar.

  1. Slå upp enskild person genom att ange personnummer eller samordningsnummer.
  2. Sökning efter personer genom att ange namn och adress, alternativt födelsetidsintervall eller en kombination av födelsetidsintervall, namn och adress.

När sökning görs med namn och adress utförs sökningen även mot historiska uppgifter tre år bakåt i tiden. Detta för att även omfatta personer som till exempel nyligen bytt namn eller flyttat under denna period.

I SPAR-tjänsten Personsökning via program-program (pgm-pgm) är det möjligt att bygga applikationer som automatiskt gör personsökningar i SPAR. Tekniskt bygger kommunikation i denna tjänst på Web Services med standarder som XML (eXtensible Markup Language), SOAP (Simple Object Access Protocol), WSDL (Web Service Description Language), HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure), Dubbelriktad SSL (Secure Sockets Layer) samt serverlegitimation/organisationscertifikat enligt X.509 (Expisoft). I själva kommunikationen krävs att kunden identifierar sig för att få åtkomst till SPAR. Denna identifiering sker genom ett startmeddelande som omfattar bland annat kundnummer, organisationsnummer, användarid samt behörighet. Läs mer om innehållet under rubriken XML-scheman.

När du ska konstruera en applikation som ska behandla personuppgifter ur SPAR måste behandlingen ske i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning. Det innebär bl.a. att du måste ha kontroll på vem som får tillgång till personuppgifterna.

Ett exempel: Om en användare via internet får tillgång till personuppgifter ur SPAR, t.ex. genom att användaren anger ett personnummer och får tillbaka adressen ur SPAR, måste användaren säkert kunna identifieras. Detta kan exempelvis ske genom att användaren identifierar sig med e-legitimation. Om jämförelsen av inmatade uppgifter och uppgifter ur SPAR istället görs “i bakgrunden” utan att användaren får se uppgifterna, ställs inga krav på identifiering av användaren ur SPAR:s perspektiv.

Version

Nuvarande version av Personsök använder schemaversion 2023.1. Den nås på följande URL: https://personsok.statenspersonadressregister.se/2023.1

Generella förutsättningar

Den tekniska kommunikationen med tjänsten Personsökning via pgm-pgm sker i XML-format (WSDL). Detta innebär att varje term i de utlämnade uppgifterna specificeras av ett XML-element. Av detta element framgår det i klartext vilken term som avses.

Certifikat

För åtkomst till SPAR via program-program krävs att kunden använder sig av organisationscertifikat. För mer info om detta certifikat se sidan Organisationscertifikat.

WSDL

För att hämta WSDL krävs ett giltigt organisationscertifikat. Hämtning sker från respektive miljö.

För produktion gäller https://personsok.statenspersonadressregister.se/2023.1/?wsdl

För kundtest gäller https://test-personsok.statenspersonadressregister.se/2023.1/?wsdl

Exempel (ersätt cert.pem med eget organisationscertifikat):

curl --cert ./cert.pem https://personsok.statenspersonadressregister.se/2023.1/?wsdl

På SPAR:s schemaserver finns en WSDL som inte kräver ett organisationscertifikat för att hämta. Denna WSDL är endast en hjälp vid utveckling, vid skarp implementation används exemplen ovan med organisationscertifikat.

XML-scheman

XML-schema (XSD-fil) för frågemeddelande är 2023.1/PersonsokningFraga.xsd. Termbeskrivning finns i menyn under fliken 2023.1/PersonsokningFraga.xsd.

XML-schema (XSD-fil) för svarsmeddelande är 2023.1/PersonsokningSvar.xsd. Termbeskrivning finns i menyn under fliken 2023.1/PersonsokningSvar.xsd.

Behörigheter

Behörighetskategorier används i termbeskrivningarna för att beskriva vilka termer som kan finnas i svarsmeddelandet. För mer information se sidan Behörigheter.

Referensimplementation och guider

Tekniska guider finns i menyn under fliken Guider samt referensimplementationer som finns under fliken Referensimplementationer.

Avgränsningar

SPAR tillhandahåller inte närmare beskrivning av olika standarder och tekniker. Detta oavsett om det är internationella standarder, de facto standarder eller leverantörsspecifika standarder. Det ges heller inga rekommendationer för vilka verktyg etc. som ska användas för hantering av information eller för utveckling av applikationer.