Startsida

Skatteverket tar helhetsgrepp över SPAR

Sedan 2009 är Skatteverket huvudman och personuppgiftsansvarig för Statens personadressregister (SPAR) och sedan dess har vissa av SPARs tjänster utförts av extern part.

I maj 2022 fattade Skatteverkets styrelse beslut om att hela SPARs verksamhet ska hanteras inom Skatteverket och att det ska ske från och med att nuvarande avtal med extern part löper ut i juni 2024.

Vad kommer hemtagningen att innebära för dig som kund i SPAR?

I det pågående arbetet inom Skatteverket är den uttalade målsättningen att hemtagningen av SPAR ska generera en minimal påverkan för dig som kund. Det betyder bland annat följande;

  • Oförändrade URL:er, XML-scheman och PGM-PGM-interface.
  • Oförändrad adress till statenspersonadressregister.se
  • Oförändrad kontaktyta gentemot SPAR (e-post, telefoni, webb-formulär).
  • Hemtagningen av SPAR bedöms inte leda till en förändrad kostnadsbild eller förändrad kostnadsmodell.

Då SPAR flyttas till en ny infrastruktur kan viss information i headers till svarsmeddelanden, som inte ingår i det fasta API-kontraktet, komma att försvinna eller förändras. För att säkerställa en smidig övergång bör ni som kund verifiera att ert mottagande system enbart validerar innehållet i inkommande meddelanden.

Övergången är planerad till maj 2024.

Varför gör vi så här?

Det finns flera motiv till att Skatteverket beslutat att ta hem SPAR i sin helhet. Exempelvis, utifrån det rådande omvärldsläget, ser vi ett behov av att säkerställa egen rådighet över information och data, liksom försörjningen av grunddata till SPARs kunder och samhället i stort.

Ytterligare information

Arbetet med att säkerställa hemtagningen av SPAR pågår i projektform vid Skatteverket. Här på SPAR-webben kommer vi att publicera information som är av intresse för dig som kund.
Vid frågor som antingen rör hemtagningen av SPAR eller nuvarande leverans av SPAR så gäller redan etablerade kommunikationsvägar till SPARs kundtjänst.

Publicerat 2023-06-14