Startsida

Nyheter om utvandrade och samordningsnummer från 1 september 2023

Förändrade regler innebär att uppgifter om de som utvandrat kommer finnas kvar i SPAR under längre tid än idag samt att samordningsnummer får en ny beteckning som visar hur trovärdiga uppgifterna kan anses vara.

Förändringarna medför att ett nytt XML-schema 2023.1 skapas i SPAR.


Nya regler om gallring av uppgifter för utvandrade
Nyheterna som införs 1 september 2023 är:

  • Gallringstiden i SPAR av uppgifter för utvandrade ändras från 3 år till 5 år.
  • Möjlighet införs för den som är utvandrad att kunna begära uppskjuten gallring i femårsperioder. Sådan begäran kan upprepepas så länge personen är utvandrad och behovet av att uppgifterna finns kvar i SPAR kvarstår.
  • Uppgifter om en utvandrad person som redan gallrats kan bli återinlästa i SPAR.

Reglerna som styr gallringstiderna i SPAR återfinns i 16 § förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret.

Läs mer om reglerna i SPAR rörande utvandrade.


Nya regler för personer med samordningsnummer 
Samordningsnummer ska kunna tilldelas i tre nivåer beroende på vilken identitetskontroll som föregått tilldelningen. Den som tar emot uppgifter om samordningsnummer ska också få information om identiteten är styrkt, sannolik eller osäker.

Läs mer om reglerna kring samordningsnummer.


Nya XML-scheman för samtliga tjänster i SPAR
De nya XML-schemana 2023.1 har nu publicerats. I dessa ingår nya termer för samordningsnummer samt utvandrade. 

Tidigare XML-scheman (version 2021.1) kommer vara oförändrade. I framtiden kommer dessa äldre scheman att avvecklas.

Mer information och termbeskrivning av XML-schema 2023.1 finns i fliken Teknisk info, se avsnittet Ändringsbeskrivning 2023.1 samt XML-schema 2023.1.

Publicerat 2023-06-20