Filer för personnummersättning

I tjänsten Personnummersättning lämnar kunden in en fil som innehåller namn- och adressuppgifter till SPAR. Resultatet är en fil med aviseringsposter (personposter), inklusive personnummer, som kunden hämtar elektroniskt.

Sökningen på för- respektive mellanefternamn sker med fonetisk sökning 1. Sökning sker på såväl aktuella som historiska personuppgifter. Vid sökning på adress görs detta på såväl folkbokföringsadress som särskild postadress.

Infil

Personnummersättningsfrågorna i infilen måste innehålla namn-sökargument (förnamn och efternamn). Övriga adress- och sökparametrar är valfria att kombinera. Antalet frågor per infil är av prestandaskäl begränsat till max 10 000.

Via filtransport

Från och med schemaversion 2021.1 är XML-schemat för infiler via filtransport InfilPersonnummersattning.xsd. Termbeskrivning av elementen finns i menyn under fliken InfilPersonnummersattning.xsd.

I tidigare versioner är XML-schemat för utfilen SPARInfilPersonnummersattning.xsd, se äldre versioner av gränssnittsmanualen för mer information.

Via kundapplikationen

Från och med schemaversion 20170225 är XML-schemat för infiler via kundapplikationen InfilPersonnummersattningManuell.xsd. Detta schema inkluderar inte identifieringsinformation men är annars identiskt med schemat för filer via filtransport. Termbeskrivning av elementen finns i menyn under fliken InfilPersonnummersattningManuell.xsd.

I tidigare versioner är XML-schemat för utfilen SPARInfilPersonnummersattningManuell.xsd, se äldre versioner av gränssnittsmanualen för mer information.

Utfil

Utfilen kan bli mycket stor om infilen innehåller många frågor, i synnerhet vid flera träffar per fråga. Räkna med 3 kbyte per personfråga, om varje fråga får ett svar. Vi rekommenderar att dela upp infilerna så att varje fil innehåller max 10 0000 frågor, om utfilen/utfilerna ska hämtas via Kundapplikationens filhämtning. Filtransport har inte denna begränsning.

Antalet träffar på en fråga är begränsat till 100. Vid fler träffar fås tomt svar på frågan och ett felmeddelande.

Från och med schemaversion 2021.1 är XML-schemat för utfiler Personnummersattning.xsd. Termbeskrivning av elementen finns i menyn under fliken Personnummersattning.xsd.

Schemaversion 20170225 och 2019.1 använder också ett schema som heter Personnummersattning.xsd men som innehåller en annan uppsättning element. Schemaversion 20160213 använder XML-schemat SPARPersonnummersattning.xsd för utfilen. För mer information om schemaversioner innan 2021.1 se äldre versioner av gränssnittsmanualen.

Undantag

Om ett undantag inträffat returneras ett Undantag istället för PersonnummersattningSvar. Termbeskrivningar för elementen i ett undantag finns i menyn under fliken Undantag


  1. Fonetisk sökning i SPAR innebär i korthet att punkt, kolon, bindestreck och kommatecken tas bort, dubblettbokstäver blir enkelbokstäver och olika bokstavskombinationer hanteras utgående från ”ljudbilder”. Exempelvis kommer ”Philip” att behandlas som ”Filip”.↩︎