Startsida

Samordningsnummer och ny adresstruktur i SPAR

Riksdagen har beslutat om nya regler för samordningsnummer. Reglerna träder i kraft 18 juni 2021. SPAR hanterar de nya uppgifterna om samordningsnummer men kommer inte visa eller avisera dessa förrän under hösten. SPAR:s tjänster måste först hinna anpassas.

Samordningsnummer vilandeförklaras efter fem år om inte giltighetstiden förlängs. I SPAR kommer samordningsnummer att gallras tre år efter att det har vilandeförklarats.

SPAR genomför samtidigt förändringar i adresstrukturen och inför sub-element ”svensk adress” samt ”internationell adress” i kombination med uppgift om att adressen avser folkbokföringsadress, särskild postadress, utlandsadress eller kontaktadress.

De nya uppgifterna om samordningsnummer och adresstrukturen fordrar att man använder det nya xml-schemat 2021.1.

I de äldre xml-schemana redovisas vilandeförklaring av samordningsnummer i de befintliga termerna för avregistrering så långt det är möjligt.

Vad händer nu i SPAR?
Eftersom reglerna nyligen blivit beslutade har det inte funnits tillräcklig tid för att förbereda allting i SPAR. Inom SPAR arbetar vi därför enligt följande ordning:

  1. SPAR säkerställer att från den 18 juni 2021 kunna ta hand om de nya uppgifterna från folkbokföringen om samordningsnummer.

  2. Registerutdraget (artikel 15 GDPR) i SPAR uppdateras för att från den 18 juni 2021 kunna visa de nya uppgifterna rörande samordningsnummer för berörda personer.

  3. Nya xml-schemat 2021.1 publiceras på SPAR:s webbplats när det är fastställt.

  4. Personsökning Webb (inloggning med e-legitimation) kommer att visa de nya uppgifterna för samordningsnummer.

  5. Under hösten kommer SPAR komplettera samtliga samordningsnummer med de uppgifter som nu tillförs inom folkbokföringen (främst prelimärt datum för vilandeförklaring).

  6. Aviseringstjänsterna och Personsökning API byggs om enligt nya xml-schemat 2021.1 och blir tillgängliga under hösten 2021.


De nya reglerna om samordningsnummer
Reglerna innebär bland annat att ett samordningsnummer kommer förklaras vilande efter fem år från det att numret tilldelats om inte en myndighet eller den enskilde har kommit in med en ansökan om förnyelse av numret.

Det införs även en möjlighet att privatpersoner själva ska kunna ansöka om samordningsnummer, något som enbart myndigheter hittills kunnat göra. Dessutom ska enskilda med samordningsnummer bli skyldiga att anmäla uppgift om ändrad kontaktadress till Skatteverket.

De största förändringarna i lagstiftningen kring samordningsnummer är att en enskild själv ska kunna ansöka om ett samordningsnummer och att ett samordningsnummer ska kunna förklaras vilande efter fem år om inte en begäran eller ansökan om förnyelse kommer in.

En enskild kan från den 18 juni själv ansöka om ett samordningsnummer vid ett personligt besök på ett servicekontor där personen ska kunna styrka sin identitet och uppge sin anknytning till Sverige och sitt behov av ett samordningsnummer. Personen är också skyldig att uppge en kontaktadress i Sverige eller utlandet där hen kan nås via post.

Läs mer på riksdagens hemsida.

Observera - samordningsnummer kommer gallras ur SPAR
SPAR kommer precis som hittills innehålla uppgifter om personer som har samordningsnummer vars identitet är fastställd.

I SPAR kommer uppgifterna om samordningsnummer gallras tre år efter att de vilandeförklarats. Det blir alltså liknande gallringsregler som för personer som avregistreras från folkbokföringen. Tidigare uppgift här på SPAR:s webbplats om att gallring inte kommer att ske stämmer alltså inte.

Hur många samordningsnummer finns i SPAR?
Ungefär 35-40 000 nya samordningsnummer tillkommer varje år i SPAR. Enligt övergångsbestämmelserna till de nya reglerna kommer alla samordningsnummer som tilldelats innan 2016 anses ha tilldelats 1 jan 2016. I SPAR rör det sig om ca 197 000 st.

Vilandeförklaring vid årsskiftet 2021/22
Vid utgången av 2021 kommer, såvida ingen förlängning sker, dessa 197 000 samordningsnummer att vilandeförklaras. Enligt de nya reglerna kan anledningen till vilandeförklaringen vara att Tidsfristen har löpt ut, Annan orsak eller Avliden.
Vilandeförklaring kan ske tidigare än vid kommande årsskifte om personen har avlidit eller av andra skäl, exempelvis om personen blivit folkbokförd. Detta senare redovisas då som annan orsak.

För äldre xml-scheman finns inte möjlighet att skilja på avregistrering från folkbokföringen och vilandeförklaring av samordningsnummer eftersom termen för vilandeförklaring inte förekommer i dessa scheman.

Eftersom det kan vara viktigt att få kännedom om när ett samordningsnummer vilandeförklaras kommer SPAR att avisera/visa samordningsnummers vilandeförklaring i äldre xml-scheman via termerna för avregistrering.

  • I schemat 2021.1 kommer vilandeförklaringen aviseras/visas med datum och orsak Tidsfrist, Annan orsak eller Avliden.

  • I schemat 2019.1 kommer vilandeförklaringen att aviseras som avregistrering med orsaken O (Övrig orsak), möjligen som GS (Gammalt samordningsnummer) respektive AV (Avliden).

  • I äldre scheman kommer vilandeförklaringen normalt att aviseras som avregistrering med orsaken O (Övrig orsak), möjligen som G (Gammalt nummer) respektive A (Avliden).

Bruttoavisering – stor fil från SPAR vid årsskiftet 2021/22?
Under hösten kommer beslut fattas om de 197 000 posterna med samordningsnummer ska vilandeförklaras alla vid samma tillfälle eller om det blir en fördelning över flera dagar. Detta för att undvika en stor fil för bruttoaviserings-kunder där filerna normalt innehåller ca 15 000 poster per dag.

Ny adresstruktur i SPAR
Folkbokforingsadress, SarskildPostadress och Utlandsadress kommer ha nya sub-element för SvenskAdress och InternationellAdress från och med xml-schemat 2021.1. För alla äldre scheman visas/aviseras adresserna på oförändrat sätt.

Publicering av nya xml-schemat 2021.1
Mer detaljerad information kring nya xml-schemat 2021.1 kommer i samband med att schemat publiceras.

Publicering av schemat kommer ske innan sommaren på samma ställe som övriga xml-scheman i SPAR: http://xmls.statenspersonadressregister.se/se/spar/

Publicerat 2021-05-20