Startsida

Nytt från oktober 2019: Skyddad folkbokföring och nya avregistreringskoder

SPAR visar nu den nya sekretessflaggan "Skyddad folkbokföring" för de som tidigare i folkbokföringen var kvarskrivna. För de som avregistreras ur folkbokföringen kommer också orsaken att visas i klartext. Via det nya XML-schemat 2019.1 kan man se "utvandrad" respektive "falsk identitet" istället för som tidigare bara "övrig orsak".

Ett nytt skyddsinstitut – skyddad folkbokföring
Kvarskrivning inom folkbokföringen har ersatts med det nya skyddsinstitutet "skyddad folkbokföring".

I SPAR redovisas skyddad folkbokföring i en ny term i schemat 2019.1. SPAR kompletterar också personposten med den tidigare sekretessflaggan "sekretessmarkering=ja" samt anger att den är satt av SPAR om så är fallet.

I äldre scheman redovisas alltid "sekretessmarkering=ja" för de personer som numera egentligen har skyddad folkbokföring.

Läs mer om skyddade personuppgifter respektive om skyddad folkbokföring på Skatteverkets webbplats.


Tvåställiga avregistreringsorsaker i SPAR

Avregistreringsorsakerna/-koderna i SPAR har hittills varit enstaviga A-avliden, G-gammalt nummer samt O-övrig orsak. SPAR övergår nu till samma tvåställiga koder som finns inom folkbokföringen. Det blir därmed möjligt att se om orsaken avser exempelvis "utvandring" eller "falsk identitet".

Tidigare registrerade enstaviga avregistreringsorsaker ändras inte i SPAR.

För de kunder som använder äldre XML-scheman omvandlas de nya tvåställiga koderna till motsvarande gamla koder, d.v.s. A, G och O.

De tvåställiga koderna framgår av Gränssnittsmanualen.

Nya scheman 2019.1 för Aviseringstjänsterna
Nya XML-scheman 2019.1 finns tillgängliga för aviseringstjänsterna Ändringsavisering, Bruttoavisering, Nulägesavisering samt Nulägesavisering utan infil.

Alla tidigare XML-scheman (versioner 20160213 och 20170225) är oförändrade.

Version 2019.1 har följande nya eller ändrade element, jämfört med version 20170225:

  • SkyddadFolkbokforing
  • SkyddadFolkbokforingDatum
  • Sekretess (lagt till attributet "sattAvSpar")
  • Avregisteringskod (kan nu innehålla såväl ett som två tecken)
  • Avlidendatum (ersätter Avregistreringsdatum)
  • AntraffadDodDatum
  • InkomstAr (ersätter Beskattningsar)
  • Adresser. Elementet är borttaget och sub-elementen Folkbokforingsadress, SarskildPostadress och Utlandsadress är flyttade upp en nivå, så de hamnar direkt under Persondetaljer.

Version 2019.1 har även följande strukturella ändringar:

  • Unika namespace för olika schemaversioner och ingående delars versioner. Är mer korrekt XML, och hanteras bättre av utvecklarverktyg.
  • Relativa pather till namespace locations. Gör det enklare att referera till schemafiler.

Scheman publiceras på xml-schemaservern som nås på URL: http://xmls.statenspersonadressregister.se/se/spar/

Nytt för Personsökning program-program
WSDL för Personsök pgm-pgm nås via tjänsten (på samma sätt som Personsök pgm-pgm version 20160213), genom att anropa med url-parameter wsdl. WSDL refererar i sin tur till schemakomponenter på xml-schemaservern.

Det är för Personsökning samma nyheter som för aviseringstjänsterna enligt ovan.

Publicerat 2019-11-20