Startsida

Nya regler föreslås inom folkbokföringen

Flera förändringar inom folkbokföringen föreslås i ett nytt betänkande som kom förra veckan. Det mesta rör själva folkbokföringens verksamhet men vissa delar av förslagen kommer, om de genomförs, beröra SPAR.

Utredningens syfte har varit att föreslå ett regelverk som ökar folkbokföringens tillförlitlighet och förhindrar att uppgifterna i folkbokföringen kan utnyttjas på ett felaktigt sätt.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. Betänkandet ska nu gå ut på remiss.

Ladda ner utredningen på regeringen.se

En kort presentation av utredningen

Några av förslagen i korthet:

Stärkt identitet: Utredningen föreslår att Skatteverket ska kontrollera biometri i samband med att en person anmäler flytt till Sverige och ska folkbokföras. Detta ska göras vid ett personligt besök på Skatteverket. Det föreslås också att Skatteverket får begära att den som vill ändra sina identitetsuppgifter ska inställa sig personligen för identitetskontroll, inklusive kontroll av biometri.

Nytt identitetsnummer införs: Ett nytt nummer, ett så kallat identitetsnummer, föreslås ska kunna tilldelas en person som inte är eller har varit folkbokförd och som genomgått en säker identitetskontroll.
En person som inställt sig personligen och styrkt sin identitet ska kunna tilldelas ett identitetsnummer. Identitetsnumret ska utformas på ett annat sätt än samordningsnumret.
Precis som samordningsnumret ska det utformas med ett tillägg om 60 på positionen för dag, men dessutom med ett tillägg om 70 på positionen för månad.
Exempel: 800523-xxxx blir 807583-xxxx.
Identitetsnumret måste förnyas var femte år för att inte vilandeförklaras.

Nya gallringsregler i SPAR för utvandrade: Idag gallras alla uppgifter i SPAR om en person som utvandrat efter tre år. Nu föreslås att gallring ska ske först efter fem år. Vidare föreslås att den som har behov av att få ha sina uppgifter kvar i SPAR längre tid än så får en möjlighet att begära att gallringstiden förlängs med ytterligare fem år. Begäran kan ske så länge det behövs, dvs flera femårsperioder är möjliga. Har uppgifterna i SPAR redan hunnit gallras föreslås det att uppgifterna om den personen ska återskapas (hämtas från folkbokföringen igen).

Utökat informationsutbyte mellan myndigheter: I utredningen föreslås att Skatteverket ges möjlighet att begära relevanta uppgifter från flera andra myndigheter, däribland CSN, Försäkringskassan och Migrationsverket.

Dataanalyser och urval: Skatteverket föreslås får skapa en databas för analys och urval. Där ska myndigheten kunna samköra en mängd olika uppgifter för att kunna göra effektiva urval i granskningsverksamheten.

Utökade rättigheter vid kontrollbesök: Utredningen föreslår att Skatteverket ska få kontrollera en adress eller fastighet. Hittills har myndigheten bara kunnat kontrollera enskildas folkbokföring. Utredningen föreslår också att kontrollbesök kan göras som en första åtgärd i en utredning. Skatteverket ska vid kontrollbesök även få begära att de personer som befinner sig på adressen lämnar uppgifter om sina identiteter.

”Fredad adress”: Enligt utredningens förslag blir det möjligt att tillfälligt folkbokföra personer med okänd adress på kommunen. Det innebär att Skatteverket kan ändra folkbokföringsadress för en person som folkbokfört sig hemma hos någon de inte känner eller har en relation till, även när myndigheten inte vet var de verkligen bor. De som folkbokförs på kommuner i dessa fall ska sedan skyndsamt utredas vidare av folkbokföringen.

Utan känd hemvist försvinner: Utredningen föreslår att en person som i en bosättningsutredning inte kan knytas till en fastighet eller kommun och inte heller är utvandrad, ska avregistreras från folkbokföringen som försvunnen. Förslaget innebär alltså att folkbokföring under rubriken utan känd hemvist slopas.

Publicerat 2021-06-30