Startsida

Information - förändringar gällande samordningsnummer från 2021-01-01

Uppdatering 2020-10-23
Skatteverket bedömer att beslut gällande de författningsändringar som föreslås i promemorian "Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen" inte är på plats till årsskiftet 2020-2021.

Det finns i nuläget ännu ingen lagrådsremiss eller proposition, och mot bakgrund av det gör Skatteverket bedömningen att införandet av de nya reglerna kommer att skjutas fram.

Promemorian bereds fortsatt på regeringskansliet och Skatteverkets uppfattning är att den kommer att genomföras, det finns dock inget beslut om ikraftträdande.

Skatteverket (Folkbokföringen, Navet och SPAR) planerar i dagsläget för att kunna ha en lösning klar för driftsättning på relativt kort tid. Det bör dock betonas att det är först när politiska beslut är fattade som slutlig information kan lämnas.

Information 2020-06-01
Syftet med denna information är att förvarna om de nya regler rörande samordningsnummer som nu föreslås. Vi väntar nu på regeringens proposition samt riksdagens beslut innan vi vet hur lagen slutligen kommer att utformas. Vi återkommer med ytterligare information när vi kan.

Regeringen har skickat ut en promemoria med förslag på nya regler för samordningsnummer. De nya reglerna föreslås träda i kraft 2021-01-01.

Som ett led i att stärka systemet med samordningsnummer föreslås i promemorian bl.a.

  • att personer med samordningsnummer ska kunna avregistreras
  • att samordningsnummer ska tilldelas med en giltighetstid på fem år
  • att förlängning ska kunna ske i ytterligare femårsperioder
  • att samordningsnummer som tilldelats före 2016 ska anses ha tilldelats 2016-01-01
  • att personer med samordningsnummer måste anmäla en kontaktadress till Skatteverket.

Se regeringens presentation av förslaget.

Nya XML-scheman i SPAR
För SPAR kommer det bli fråga om nya XML-scheman för avisering och personsökning.

Vi tror idag att de föreslagna reglerna innebär att mellan 5 och 10 nya termer kommer aviseras/visas. De nya termerna bedöms bland annat avse datum för tilldelning, avregistrering och upphävande av avregistrering av samordningsnummer, kod för status/typ av samordningsnummer samt uppgift om kontaktadress.

Samordningsnummer kommer att gallras ur SPAR
Med giltighetstid fem år avses att samordningsnumret ska avregistreras i folkbokföringen vid utgången av femte året efter "tilldelningsåret". För de samordningsnummer som tilldelalats före 2016 gäller att de anses ha tilldelats 2016-01-01. Avregistrering från folkbokföringen kommer för dessa ske vid utgången av år 2021 förutom för de som får förlängd giltighetstid ytterligare en femårsperiod. I SPAR finns uppgifterna för de som avregistrerats kvar "som historik" i ytterligare tre år. Därefter gallras uppgifterna om denna person, d.v.s. vid utgången av år 2024. Alltså samma hantering som för personnummer som avregistreras och sedan gallras i SPAR.

För den som behöver uppgifter efter att gallring skett i SPAR
De kunder som i sin verksamhet behöver tillgång till uppgifter om personer med samordningsnummer eller personnummer efter att uppgifterna har gallrats i SPAR måste själva föra egna register med dessa uppgifter.

Remissvaret från SPAR
SPAR får idag innehålla uppgifter om alla personer som är folkbokförda men också även om personer som har tilldelats samordningsnummer, om det inte råder osäkerhet om personernas identitet. I vårt remissvar till regeringen önskar vi att alla samordningsnummer ska få finnas i SPAR, d.v.s. även för de personer vars identitet inte anses vara fastställd. Vidare framför vi också önskemål om 6 års gallringstid för uppgifter om personer som utvandrat jämfört med nuvarande 3 år.

Publicerat 2020-10-23