Drygt 610 000 samordningsnummer har förklarats vilande

Efter Skatteverkets genomgång av samtliga ca 1,2 miljoner samordningsnummer har två tredjedelar stängts eller förklarats vilande vid årsskiftet 2021/2022.

I SPAR, som bara innehåller den typ av samordningsnummer där uppgifterna om namn, födelseort osv anses styrkta, vilandeförklarades ca 180 000 samordningsnummer vid senaste årsskiftet.


Samordningsnummer används för personer som inte ska vara folkbokförda i Sverige, men ändå behöver hanteras i framför allt myndigheters register.

Information om samordningsnummer på skatteverket.se.

I juni 2021 kom en lagändring som gav Skatteverket i uppdrag att storstäda bland de knappt 1,2 miljoner samordningsnummer som fanns registrerade. Efter städningen, som skedde vid årsskiftet, finns nu endast knappt 360 000 aktiva samordningsnummer kvar.

Skatteverket har också identifierat ca 220 000 samordningsnummer som har stängts helt från vidare användning. Det handlar främst om cirka 16 000 dubbletter och 196 000 personer som blivit folkbokförda och därför inte längre behöver ha något samordningsnummer.

Vilandeförklaras, men försvinner inte
Vilandeförklarande av samordningsnummer kommer ske vid varje årsskifte och innebär att alla samordningsnummer äldre än fem år förklaras vilande. Myndigheter kan begära undantag om de anser att samordningsnumret fortfarande behövs och används.

Vid nästa årsskifte beräknas ytterligare drygt 50 000 samordningsnummer förklaras vilande utifrån femårsgränsen. I SPAR tillförs ca 35-40 000 nya samordningsnummer varje år. Hur många av dessa som kommer att vilandeförklaras efter det femte året återstår att se.

Om ett samordningsnummer som förklarats vilande behövs igen kan det förnyas. Detta ska i huvudsak göras av myndigheter, men kan också göras av den enskilde genom att besöka ett servicekontor.

Ett samordningsnummer försvinner inte, det finns kvar med en annan status. Statusen signalerar till myndigheteter och andra aktörer att det finns behov av att kontrollera att identitets- och personuppgifterna stämmer då det var länge sedan de registrerades.

Hur många samordningsnummer finns i SPAR?
Antalet personer med samordningsnummer i SPAR har räknats under april 2022.
Resultatet blev:

202 000 "aktiva" (dvs inte vilandeförklarade).
213 000 "vilandeförklarade", varav ca 33 000 inte kommer att bli aktiva igen eftersom dessa personer fått annat samordningsnummer eller blivit folkbokförda.

I SPAR finns ett vilandeförklarat samordningsnummer finns kvar i tre år. Därefter gallras den personposten ur SPAR.

Kontroll av samordningsnummer
Det är upp till varje mottagare, det vill säga myndigheter och andra aktörer i samhället som tar emot informationen om samordningsnumrets status, att bedöma hur dessa ska kontrolleras. Ett exempel är Pensionsmyndigheten som initialt/inledningsvis kommer använda vilande samordningsnummer, men som senare kommer behöva förnya samordningsnummer när det är dags för utbetalning.

Skatteverkets beskattningsverksamhet begärde att 44 000 samordningsnummer, som annars skulle ha vilandeförklarats, skulle vara fortsatt aktiva eftersom de fortfarande används. Det innebär att de flesta av de samordningsnummer som används kommer att vara fortsatt aktiva utan att personerna de avser eller beskattningsverksamheten behöver göra några åtgärder.

Hur kan man se status på ett samordningsnummer?
I SPAR framgår vilken status ett samordningsnummer har (vilande eller inte vilande). För att kunna se dessa uppgifter tydligt krävs att man använder xml-schema 2021.1.

Vilandeförklaring med xml-schema 2021.1
Vilandeförklaringen visas i termerna SnVilandeforklaringsdatum respektive SnVilandeorsak. Enligt de nya reglerna kan anledningen till vilandeförklaringen vara att Tidsfristen har löpt ut, Annan orsak eller Avliden.

Vilandeförklaring med äldre xml-scheman
En vilandeförklaring av ett samordningsnummer redovisas i äldre xml-scheman som avregistrering, dvs som O (tidsfrist, annan orsak) eller som A/AV (avliden).

Publicerat 2022-01-13