Startsida

Adresseringen "Till vårdnadshavaren för" i urvalstjänsten upphör

I mitten av maj 2020 ändrar SPAR adresseringsmöjligheterna för urval till barn under 16 år. Adresseringen "Till vårdnadshavaren för + barnets namn" kommer därefter inte längre att vara möjlig. Även tillskriften "till hushållet" kommer att tas bort.

Enligt marknadsföringsregler och god sed i direktreklambranschen ska man inte adressera till barn under 16 år. SPAR:s nuvarande lösning med tillskriften och barnets namn i kombination med vårdnadshavarens adress kan sägas vara i en gråzon. Reglerna i EU:s dataskyddsförordning (GDPR) anger att man inte ska behandla fler personuppgifter än nödvändigt (uppgiftsminimering). Därför finns det skäl att omvärdera SPAR:s nuvarande lösning där namnet på barnet under 16 år lämnas ut i urvalsresultatet.

Vidare har postoperatörerna inte sällan problem att dela ut dessa reklamförsändelser. Sorteringstekniken vid postterminalerna har svårt att förstå vem "Till vårdnadshavaren för" är. Det är också vanligt att barnet har ett annat efternamn än vårdnadshavaren vilket försvårar för brevbäraren.

Motsvarande förändring gäller även för urval avseende marknadsundersökning, forskning, samhällsinformation etc. Alla urval i SPAR genomförs via samma tekniska lösning. Tack vare det hålls kostnaderna för underhåll, drift och utveckling av SPAR:s tekniska system på så låg nivå som möjligt. Det gör att priset för adressposterna som SPAR:s kunder betalar också kan hållas så lågt som möjligt.

Mer information om adressering av urval i SPAR.

Möjlighet att välja dubbletter införs
I SPAR finns idag en inbyggd funktion som tar bort adressdubbletter. Endast en (1) urvalsadress erhålls om det skulle finnas flera lika adressposter i resultatet från urvalet.
Om två barn i samma familj uppfyller urvalskriterierna, exempelvis barn 10-14 år i X-stad, samtidigt som man valt adresseringen med tillskriften "Till vårdnadshavaren för + barnets namn" betraktas detta som två olika adressposter förutsatt att barnen har olika namn.
Om adressering däremot sker direkt till vårdnadshavaren så blir det inledningsvis en adresspost för ena barnet och en för det andra barnet. Då uppkommer dubbletter, dvs två helt lika adressposter eftersom båda är adresserade till vårdnadshavarens namn och adress.

I samband med att adresseringsmöjligheten "Till vårdnadshavaren för" upphör införs en möjlighet att själv bestämma om man vill ha alla dubbletter eller inte. Via dubbletterna kan man se att vårdnadshavaren har flera barn som uppfyller urvalskriterierna. Men är man inte intresserad av det väljer man att tacka nej till dubbletter. Priserna för urvalsadresser, oavsett om de är dubbletter eller ej, framgår av prislistan på SPAR:s webbplats.

Tillskriften "till hushållet" upphör
Adressering "till hushållet" följt av alla familjemedlemmars efternamn syftar till att undvika flera adressutskick till samma hushåll. Det är en tekniskt komplicerad lösning som dessutom mycket sällan efterfrågas av SPAR:s kunder. Man hittar andra sätt att nå de man söker med sina reklambudskap. Även denna adresseringsvariant kommer därför att upphöra i SPAR från mitten av maj 2020.

Publicerat 2020-02-20